კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მონაცემთა კონფიდენციალობა

Aquaprole არავითარ შემთხვევაში არ ყიდის და არ აწვდის თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას ან მონაცემებს მესამე პირებს. თუმცა, ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ და გადავცეთ სტატისტიკური მონაცემები. ეს მონაცემები არ შეიცავს რაიმე პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც რაიმე გზით შეძლებს მომხმარებლის იდენტიფიცირებას.

მიზეზები, რის გამოც ჩვენ ვაზიარებთ თქვენს ინფორმაციას

თქვენი მონაცემებისა და თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, მესამე მხარეს შეიძლება დასჭირდეს თქვენი ინფორმაცია, რათა დაგვეხმაროს მოგაწოდოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისები. ჩვენ მათ ვუზიარებთ მხოლოდ გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი სერვისების შესასრულებლად. ჩვენ არ დავუშვებთ ამ ინფორმაციის გამოყენებას სხვა მიზნით, გარდა სერვისების მიწოდებისა, რომელსაც Aquaprole ითხოვს ჩვენი ავტორიზაციისა და ინსტრუქციების შესაბამისად.

პასუხისმგებლობა ინფორმაციის დაზიანების ან დაკარგვისთვი

მიუხედავად ყველა უსაფრთხოების ზომებისა, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, მაინც არსებობს მონაცემთა გაჟონვის გარკვეული რისკი, ვინაიდან შეუძლებელია აბსოლუტური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ინტერნეტით მონაცემთა გადაცემისას. ელ.ფოსტა დაცული არ არის ინფორმაციის დაკარგვისა და დაჭერისგან. ამიტომ, კონფიდენციალურობის დარღვევის ან ინფორმაციის დაკარგვის შემთხვევაში ინტერნეტით ან ელექტრონული ფოსტით გადაცემის დროს, Aquaprole არ არის პასუხისმგებელი თქვენ ან თქვენს ბიზნესზე მიყენებულ დანაკარგზე ან ზიანზე. ჩვენთან ინფორმაციის გაცვლის არჩევით ელექტრონული ფოსტით, თქვენ ამას აკეთებთ თქვენი პასუხისმგებლობითა და რისკით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ აგროვებს ან იყენებს Aquaprole ინფორმაციას, იხილეთ გამოყენების პირობების განყოფილება.

პირადი ინფორმაცია

AQUAPROLE არ აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის იდენტიფიცირება (სახელი, მისამართი, ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი) მომხმარებლის ნებაყოფლობით მიწოდების გარეშე.

AQUAPROLE არ გაუზიარებს პერსონალურ ინფორმაციას მესამე პირებს მომხმარებლის ნებართვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია (i) შეასრულოს თქვენი მოთხოვნა ან უპასუხოს თქვენს კითხვებს, (ii) შეასრულოს მოქმედი კანადური ან საერთაშორისო სამართალი, ან სასამართლოს გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ არცერთი სისტემა არ შეიძლება იყოს 100%-ით დაცული კიბერშეტევებისგან, AQUAPROLE-მა მიიღო ყველა კომერციულად გონივრული ზომა, რათა თავიდან აიცილოს არაავტორიზებული წვდომა და ბოროტად გამოყენება მისი მომხმარებლების პერსონალურ ინფორმაციაზე.

შეზღუდული პასუხისმგებლობა

AQUAPROLE, მისი აგენტები, თანამშრომლები, დირექტორები, ოფიცრები და შვილობილი კომპანიები, ისევე როგორც ნებისმიერი პირი, რომელიც დაკავშირებულია ამ საიტის შექმნასთან ან მის შინაარსთან, არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ, არაპირდაპირ, განზრახ, შემთხვევით, ჯარიმის გამო ზიანზე, მესამე პირების ქმედებებზე. მხარეებს, თანმიმდევრულ ზიანს ან რაიმე სხვა დაზიანებას, დანაკარგს ან ხარჯს რაიმე მიზეზით, რომელიც გამოწვეულია თქვენი ან სხვა პირის მიერ ამ საიტის და/ან ნებისმიერი ვებ ბრაუზერის გამოყენების შედეგად, მათ შორის:

ა. შეფერხებები და გაუმართაობა საკომუნიკაციო ხაზების მუშაობაში, მათ შორის კომუნიკაციის წარუმატებლობა, რომელიც გავლენას ახდენს შეტყობინებების ან ინსტრუქციების სიზუსტეზე ან დროულობაზე თქვენსა და AQUAPROLE-ს შორის და/ან ხელს უშლის შეტყობინებების ან ინსტრუქციების მთლიანად ან ნაწილობრივ გადაცემას ან თქვენს შორის ხელშეკრულებების დადებას. AQUAPROLE;

ბ. თქვენი უუნარობა ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ ამ საიტის რომელიმე ნაწილზე ან საიტზე მოწოდებულ სერვისებზე;

გ. ამ საიტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა ან მიუწვდომლობა;

დ. თქვენს პერსონალურ კომპიუტერზე ჩანაწერების ან მონაცემების ნებისმიერი ზიანის ან დაკარგვას რაიმე მიზეზით, მათ შორის ვირუსების, ჭიების, ტროას ცხენების ან სხვა მსგავსი ინტრუზიული, დესტრუქციული ან დესტრუქციული პროგრამების ან ფაილების გამო;

ე. ინტერნეტით გადაცემული კონფიდენციალური ან გასაიდუმლოებული ინფორმაციის მოსმენა ან გამჟღავნება;

ვ. უზუსტობები, მუშაობის ან გადაცემის შეფერხება, წარუმატებლობა, შეცდომები ან გამოტოვება, ან გადაცემული ინფორმაციის დაკარგვა; და

გ. ამ საიტის ან ამ საიტზე შემოთავაზებული ნებისმიერი მასალის ან სერვისის შესაბამისობის, სანდოობის, დროულობის ან ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. AQUAPROLE აკეთებს გონივრულ ძალისხმევას, რათა უზრუნველყოს, რომ ამ საიტზე მოწოდებული ყველა ინფორმაცია და სერვისი თავისუფალი იყოს კომპიუტერული ვირუსებისგან, თუმცა, თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი თქვენი მონაცემების და/ან აღჭურვილობის სწორად დაცვასა და სარეზერვო ასლის შექმნაზე და გონივრული და სათანადო სიფრთხილის ზომების მიღებაზე. კომპიუტერული ვირუსები ან სხვა დამაზიანებელი თვისებები..

მოხმარების პირობები

ამ საიტის დათვალიერებით, ვიზიტორი ან/და მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან წაიკითხა, გაიგო და მიიღო მომსახურების პირობები, რომლებსაც მართავს საიტზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ყველა სხვა გაფრთხილება, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ამ დოკუმენტში განხილულ თემებთან დაკავშირებით. .

1. მომხმარებლების მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია გროვდება და ინახება უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის მკაცრი სტანდარტების შესაბამისად.

2. მომხმარებლების მიერ კომპანიისთვის მიწოდებული პერსონალური ინფორმაცია გროვდება ეთიკური და კანონიერი გზებით და იქნება ერთი ან რამდენიმე მიზნისთვის, რის შესახებაც მომხმარებლებს ეცნობებათ.

3. ინფორმაციის შეგროვებამდე კომპანია აცნობებს მომხმარებლებს, თუ რა ინფორმაცია იქნება შეგროვებული, რათა მომხმარებელმა გადაწყვიტოს მიაწოდოს თუ არა ეს ინფორმაცია საკუთარი პასუხისმგებლობით, გააცნობიეროს თავისი გადაწყვეტილების შედეგები.

4. AQUAPROLE არასოდეს გაუმჟღავნებს თქვენს ინფორმაციას მესამე პირებს და არ გამოიყენებს მას სხვა მიზნებისთვის, გარდა იმისა, რისთვისაც შეგროვდა, გარდა სამართლებრივი ან სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევებისა.

5. ამ საიტს აქვს მისი დახმარებით მიღებული მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. რეგისტრაციისთვის საჭირო მონაცემები და მომხმარებლის შესახებ სხვა ინფორმაცია მუშავდება ამ დოკუმენტით განსაზღვრული წესებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ამ საიტის გამოყენების წესების განუყოფელ ნაწილს. ყველა ვიზიტორმა და/ან მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა წაიკითხოს ეს დოკუმენტი.

6. შეგროვებულ ინფორმაციაზე წვდომა შეზღუდულია. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტორიზებული პერსონალისთვის მისი სათანადო გამოყენებისთვის. AQUAPROLE მიიღებს დისციპლინურ ზომებს იმ თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ბოროტად გამოიყენებენ ამ ინფორმაციას კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დარღვევით.

7. კომპანია უზრუნველყოფს ვიზიტორების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობას.

8. ეს საიტი შეიცავს ბმულებს ან შინაარსს სხვა საიტებიდან, რომლებიც აუცილებლად არ არიან კომპანიის პარტნიორები და მოკავშირეები. ეს ბმულები და კონტენტი გამიზნულია მხოლოდ მომხმარებლებისთვის დამატებითი უპირატესობების მიწოდებისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ბმულების და შინაარსის ჩართვა არ ნიშნავს იმას, რომ AQUAPROLE-მა იცის, თანხმობა მისცა ან პასუხისმგებელია მათზე და მათ შინაარსზე. აქედან გამომდინარე, AQUAPROLE არ იქნება პასუხისმგებელი ამ ბმულების ან შინაარსის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილ ზარალზე.

9. დამხმარე მომსახურების გაწევისთვის საჭიროა სხვა ორგანიზაციების ჩართვა AQUAPROLE-ის მიერ დადგენილი კონფიდენციალურობის სტანდარტების დაცვის მიზნით.

10. ადმინისტრაციული მიზნებისთვის კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს ქუქიები * და მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გაააქტიუროს მექანიზმები თავის ნავიგატორში, რომელიც აცნობებს მათ გააქტიურებას ან ხელს უშლის მათ გაშვებას.

11. ამ ვებგვერდის გამოყენების პირობები მუდმივად იხვეწება და სრულდება. ამიტომ, AQUAPROLE-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ამ საიტის გამოყენების პირობები და ისინი ძალაში შევა ამ საიტზე განთავსების მომენტიდან.

12. აკრძალულია ტერმინის AQUAPROLE-ის კომერციული გამოყენება, როგორც სავაჭრო ნიშანი, ბიზნეს სახელი ან დომენის სახელი. გარდა ამისა, AQUAPROLE ვებსაიტის ეკრანების შიგთავსი, ისევე როგორც პროგრამები, მონაცემთა ბაზები, ქსელები, ფაილები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ წვდომა და გამოიყენოთ ისინი თქვენი ანგარიშის მეშვეობით, არის AQUAPROLE-ს საკუთრება და დაცულია საერთაშორისო კანონმდებლობითა და საავტორო უფლებების შესახებ ხელშეკრულებებით. , სავაჭრო ნიშნები, პატენტები, მოდელები და სამრეწველო ნიმუშები. მათი გამოყენება აკრძალულია, თუ მომხმარებელს არ აქვს მიღებული წინასწარი წერილობითი ნებართვა.

ამ მომენტიდან მომხმარებელი აცხადებს, რომ პატივს სცემს ყველა ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებას, რომელიც გამომდინარეობს სასაქონლო ნიშნების დაცვით, ისევე როგორც მესამე პირებთან დაკავშირებული ყველა უფლება, რომელიც შეიძლება იყოს ან იყო რაიმე სახით ხელმისაწვდომი AQUAPROLE კომპანიის ვებსაიტზე.

13. AQUAPROLE ვებსაიტზე წვდომა მომხმარებელს არ ანიჭებს უფლებას გამოიყენოს სახელები, სათაურები, სიტყვები, ფრაზები, სავაჭრო ნიშნები, პატენტები, ლიტერატურული ან მხატვრული ნაწარმოებები, სურათები, ვიდეოები, სიმბოლოები და სხვა საკითხებთან ერთად, რომლებიც შეიცავს ან იყო ხელმისაწვდომი. საიტზე....

აკრძალულია ზემოაღნიშნული შინაარსის სრულად ან ნაწილობრივ რეპროდუცირება, გავრცელება, გამჟღავნება, ადაპტაცია, მოდიფიკაცია, გამოყენება, რედაქტირება, უზრუნველყოფა ნებისმიერი საკომუნიკაციო მეთოდით და ა.შ. AQUAPROLE-ის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. .

კანონთან შესაბამისობა

მომხმარებელი იღებს პასუხისმგებლობას ინფორმაციის, ტექსტების, გრაფიკის, სავაჭრო ნიშნების, ნამუშევრების, სურათების, ვიდეოების და, ბოლოს და ბოლოს, AQUAPROLE ვებსაიტის ნებისმიერი ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლების არასათანადო გამოყენებაზე. ბოროტად გამოყენება ჩაითვლება საავტორო უფლებების დარღვევად და დაისჯება კანადის საავტორო უფლებების კანონით.

ჩვენ ვაფასებთ თქვენს უფლებას და თქვენს ნდობას ჩვენს მიმართ. ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია კანადის კონფიდენციალურობის ფედერალური კანონების შესაბამისად. .